NAJAVA: Četrnaesta sjednica Općinskog vijeća

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  14. (četrnaestu) sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana  25.1.2022. godine (UTORAK)   u novoj zgradi općine Prozor – Vijećnica sa početkom rada  u 11,00  sati

Za sjednicu predlažem sljedeći

D  N  E  V  N  I      R  E  D

  1. Izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Prijedlog Odluke o određivanju matičnih područja općine Prozor – Rama,
  3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Prozor – Rama za (prethodnu) 2021. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prava i dodjele jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete u 2022. godini,
  5. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća  Prozor – Rama za 2022. godinu,
  6. Informacija o stipendiranju studenata u akademskoj 2020/2021. godini,
  7. Pitanja i inicijative vijećnika.

PREDSJEDNIK

Ibro Plecić     

error: Content is protected !!