FOTO: Održana 34. sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je danas, 29.11.2023. g. s početkom od 11.00 sati održalo 34. redovnu sjednicu Općinskog vijeća u Vijećnici nove zgrade Općine. Dnevni red današnje sjednice je glasio:

 1. Izvod iz zapisnika sa 33.-e sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor – Rama,
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim pristojbama sa tarifom upravnih pristojbi općine Prozor – Rama,
 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izmjenu i utvrđivanje granice između katastarskih općina Zahum i Varvara na području općine Prozor – Rama,
 5. Davanje Saglasnosti na nacrt Odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH,
 6. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Prozor – Rama za period 1.1. – 30.9.2023.godine,
 7. Nacrt Budžeta općine Prozor – Rama za 2024. godinu,
 8. Izvještaj o radu osnovnih škola u školskoj 2022/2023.godini u općini Prozor – Rama,
 9. Informacija o uspjehu i  vladanju učenika osnovnih škola u školskoj 2022/2023. godini u općini Prozor – Rama,
 10. Informacija o stanju JU Doma za stare i nemoćne osobe „Rama“ Šćit,
 11. Pitanja i incijative vijećnika.

Nakon prve tačke dnevnog reda , Izvoda iz  zapisnika s 33. sjednice Općinskog vijeća, pred vijećnicima se našao Prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor, koji je prihvaćen jednoglasno. Također, prihvaćen je  i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim naknadama sa tarifom upravnih naknada općine Prozor.

Na današnjoj sjednici imenovana je Komisija za izmjenu i utvrđivanje granice između katastarskih općina Zahum i Varvara na području općine Prozor. Zadatak ove komisije je da, zajedno sa nadležnim organima općine Prozor i Federacije BiH, a u skladu sa Zakonom o premjeru i katastru nekretnina, Pravilnikom o održavanju premjera, katastra zemljišta i katastra nekretnina i Pravilnikom o snimanju detalja, utvrdi, obilježi i izmjeni granicu između katastarskih općina Zahum i Varvara.

Vijeće je na današnjoj sjednici dalo saglasnost na nacrt Odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH. “Općina Prozor je tužilac u predmetu protiv JP “Elektroprivreda HZHB” d.d. Mostar kod Općinskog suda u Mostaru, predmet br 58 0 Ps 258178 22 Ps vs 19.690.917,99 KM. Obzirom da se radi o veoma složenom predmetu, Općina, pored Općinskog javnog pravobranitelja i uz njegovu saglasnost, ima potrebu dodatno angažovati i advokata odnosno advokatski ured”, stoji u obrazloženju te se dodaje kako se traži angažman advokata/advokatskog ureda koji ponudi prihvatljivu cijenu za ugovorno tijelo, a nakon provedenog istraživanja tržišta. Iako je u pitanju postupak izuzet od primjene Zakona o javnim nabavkama, ugovorno tijelo će, kako bi osiguralo transparentnost postupka, provesti istraživanje tržišta.

Sa 13 glasova za i 6 glasova protiv usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Prozor  za period 1.1. – 30.9.2023. godine.

Nacrt Budžeta  Općine Prozor za 2024. godinu u iznosu  od 22.023.600,00 KM  usvojen je sa 13 glasova za, 1 protiv i 4 sudržana. Javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Prozor, za čiju provedbu je  zadužen načelnik Jozo Ivančević,  održat će se u utorak, 5. decembra 2023. godine u 11.00 sati u Kino-sali Doma kulture u Prozoru.

  Vijećnici su danas usvojili i Izvještaj o radu osnovnih škola u školskoj 2022./2023.godini u općini Prozor, a na  znanje su primljene  Informacije o uspjehu i vladanju učenika osnovnih škola u školskoj 2022./2023. godini u općini Prozor, kao i Informacija o stanju JU Doma za stare i nemoćne osobe „Rama“ Šćit.

Na današnjoj sjednici, nakon nešto detaljnijeg obraćanja vezanog za problematiku u vezi sa JU Doma za stare i nemoćne „Rama“ Šćit, vijećnik Ilija Šarčević je najavio kako svojevoljno napušta Općinsko vijeće, te će dostaviti dopis u narednom periodu kako bi Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine mogla provesti potrebnu proceduru oko dodjele mandata slijedećem kandidatu.

error: Content is protected !!