Javni poziv za odabir korisnika za revitalizaciju voćnjaka šljive na području općine Prozor za sadnju 2022. godine

JAVNI POZIV
za odabir korisnika za revitalizaciju voćnjaka šljive na području općine Prozor za  sadnju 2022. godine

  1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Na osnovu Programa utroška sredstava za razvoj poljoprivrede sa kriterijima raspodjele broj; 01/1-11-878/22, raspisuje se Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji, podizanje nasada šljive kroz Projekat revitalizacija voćnjaka, na području općine Prozor za jesenju sadnju 2022. godine. Realizacija Projekta će biti preko Ekološke udruge poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača „Eko plod“.

2. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava mogu biti; OPG, fizičke i pravne osobe (porodična poljoprivredna gospodarstva, preduzeća, zadruge i obrti) sa područja općine Prozor i koji ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području Općine.

3. AKTIVNOSTI PODRŠKE ZA PODIZANJE NASADA

Podršku poljoprivrednoj proizvodnji, podizanje nasada šljive, dodjeljivat će se poljoprivrednim proizvođačima u sadnom materijalu na području općine Prozor, koji ispune uslove i to za podizanje nasada od 0,1-0,2 ha. Ukupna površina koja se planira zasaditi za jesenju sadnju 2022. godine je 20,0 ha.
Podrška odabranim korisnicima projekta biti će kroz:

Osigurana finansijska sredstva Općine Prozor za:
– nabavku sadnica šljive, od 0,1-0,2 ha (maksimalno 50 komada po 0,1 ha)

Osigurane agrotehničke i stručne mjere:
– analiza tla
– organizacija stručnih predavanja
– monitoring projekta

Udruga „Eko plod“ će vršiti operativni dio projekta kroz:
– zaprimanje zahtjeva-prijava od strane zainteresovanih poljoprivrednika,
– pružanje savjetodavnih usluga
– praćenje realizacije Projekta,
– pomoć pri apliciranju za podsticaje od drugih nivoa vlasti.

4. USLOVI ZA UČESTVOVANJE I POTREBNI DOKAZI

Za učestvovanje u postupku odabira po ovom Javnom pozivu svi zainteresovani proizvođači trebaju ispunjavati uslove;

a) da je pravna osoba ili obrt valjano registrovan za rad u općini Prozor – dokaz: Sudsko rješenje o registraciji/Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima, ili rješenje za rad obrta, i uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj ( za pravne osobe i obrte), ili
b) da je upisan u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata (Uvjerenje o upisu ili Pregled gospodarstva iz RPG i RK)
c)  da je porodično poljoprivredno gospodarstvo sa sjedištem u općini Prozor – dokaz: Pregled gospodarstva iz RPG i RK ili uvjerenje o prebivalištu za nosioca gospodarstva ili sl.,
d) da ostvaruje  proizvodnju na području Općine Prozor– dokaz: Izvod iz posjedovnog lista, zemljišno knjižni izvod, ugovori o korištenju ili zakupu zemljišta, ili listu korištenja-posjedi iz RPG i RK .

Rok za podnošenje zahtjeva;

Rok za podnošenje zahtjeva-prijave za podizanje nasada šljive, kroz Projekt revitalizacija voćnjaka, jesenja sadnja 2022, je do 1.08. 2022. godine.

5. PRIJAVE I NAČIN REALIZACIJE:

Zahtjev na propisanom obrascu, sa odgovarajućim prilozima dostavljaju se direktno u Udrugu „Eko plod“ ili se šalju preporučeno poštom na adresu: Udruga „Eko plod“Kralja Tomislava bb. sa naznakom: Prijava na javni poziv za odabir korisnika sredstava za podršku podizanja nasada šljive, jesen 2022.
Dokumentacija koja se dostavlja mora biti originalna ili ovjerena kopija.
Udruga „Eko plod“ zajedno sa predstavnikom nadležne općinske Službe će pregledati zahtjeve, utvrditi potpunost i prihvatljivost zahtjeva. Po potpunim zahtjevima izvršiti će se uvid na poljoprivrednom gospodarstvu, sačiniti zapisnik o ispunjavanju uslova, utvrditi površinu i drugo činjenično stanje, te izvršiti po potrebi analizu zemljišta.
Potrebni  obrazaci zahtjeva za prijavu na Javni poziv mogu se preuzeti u Udruzi „Eko plod“, ul. Kralja Tomislava bb, svakim radnim danom u vremenu od 8-16 sati ili elektronskim putem na web stranici  Općine  www.prozor-rama.org . Sve dodatne informacije vezane za  Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/770-623 (Udruga) ili 397-280, 771-041 (Općina).
 

Načelnik
                        dr. Jozo Ivančević

Priloženi dokumenti: