Javni oglas za prijavu kandidata za kotrolore izbornih rezultata

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 8. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u vezi s članom 69. Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Prozor-Rama raspisuje

 J A V N I  O G L A S
za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

I.  Objavljuje se Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata.

II.   Uslovi za imenovanje:

Opći uslovi:
1.  Prijavljeni kandidat je državljanin Bosne i Hercegovine s pravom glasa.
2.  Za kontrolora izbornih rezultata ne može biti imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH):
a.  koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a  Izbornog zakona BiH;
b.  koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
3.  koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav  (4) Izbornog zakona;
4.  koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i
5.  kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uslovi:
–    da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno IV. ili V. stepen stručne spreme;
–    da ima izborno iskustvo (odnosno rad na poslovima kontrolora izbornih rezultata, rad na poslovima supervizora izbornih rezultata, rad na poslovima unosa izbornih rezultata i rad u biračkom odboru kao predsjednik ili član biračkog odbora).

III.  Potrebna dokumentacija:

  1. prijava na javni oglas (popunjen obrazac za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata),
  2. potvrda o prebivalištu,
  3. Ovjerena kopija fakultetske diplome/svjedočanstva o završenom školovanju,
  4. Rješenje/uvjerenje o izbornom iskustvu.

IV.  Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj tabli općine/grada, na internet-stranici općine/grada i sredstvima javnog informisanja (lokalni radio, tiskani mediji).


V.   Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi općinska/gradska komisija općine/grada.

VI.  Ostale informacije

Izborna komisija će nakon završene procedure po javnom oglasu imenovati kontrolore izbornih rezultata (ukupno 3) na period od 5 godina. Imenovani kontrolori izbornih rezultata, da bi bili angažovani, dužni su proći obuku, testiranje i certificiranje koju će organizovati i provesti Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Izborna komisija će certificirane kontrolore izbornih rezultata angažovati prilikom provedbe izbora, na poslovima kontrole izbornih rezultata, za koje poslove je predviđena naknada za kontrolora izbornih rezultata. Visinu naknade određuje gradska/općinska izborna komisija. Obrazac prijave je sastavni dio javnog oglasa.


Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije sa naznakom:
Općinska izborna komisija Prozor-Rama,
Adresa:Ulica Kralja Tomislava b.b.

„Prijava na javni oglas za kontrolora izbornih rezultata – ne otvarati“.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

Predsjednik OIK
 Ivica Tomić

PRILOŽENI DOKUMENTI: