Javni poziv za izbor i imenovanje članova Zdravstvenog vijeća općine Pozor

Na osnovu člana 14. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH“, broj: 46/10 i 75/13), člana 66. Zakona o pravima, obavezama i odgovornosti pacijenata („Službene novine F BiH“, broj: 40/10), Odluke o osnivanju zdravstvenog vijeća na području općine Prozor broj: 01-04-928/22 od 29.3.2022. godine i člana 19. Statuta općine Prozor – Rama – Prečišćeni tekst („Službene glasnik općine Prozor “, broj: 3/01), Načelnik općine Prozor , o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje članova Zdravstvenog vijeća općine Pozor

I

Načelnik općine Prozor – Rama objavljuje Javni poziv za izbor i imenovanje članova Zdravstvenog vijeća općine Prozor (u daljnjem tekstu: Zdravstveno vijeće) a u cilju ostvarivanja i unapređenja prava pacijenata i provođenje društvene brige za zdravlje građana na nivou općine Prozor.

Zdravstveno vijeće ima 9. članova koji se imenuju iz reda:

 • predstavnika Općine (2 člana),
  • predstavnika pacijenata,
  • predstavnika mladih,
  • predstavnika zdravstvenih ustanova odnosno privatnih praksi,
  • predstavnika Crvenog križa općine,
  • predstavnika penzionera,
  • predstavnika Službe socijalne zaštite Prozor – Rama,
  • predstavnika Komore iz oblasti zdravstva.

Zdravstveno vijeće imenuje Načelnik, na osnovu Javnog poziva, na period 4. godine sa mogućnošću rezibora.

II

Zdravstveno vijeće obavlja sljedeće poslove:

 • analizira rad zdravstvenih ustanova i kvalitet zdravstvenih usluga,
 • predlaže i evaluira provođenje zdravstvene zaštite na području općine,
 • daje mišljenje na planove i programe zdravstvene zaštite za područje općine, te predlaže mjere za poboljšanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite,
 • prati primjenu propisa na području općine koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata,
 • prati povrede pojedinačnih prava pacijenata i poduzima mjere za unapređenje tih prava na svom području,
 • organizuje obrazovne kurseve za građanstvo iz poznavanja materije o pravima pacijenata i postojeće legislative,
 • daje preporuke za organizaciju kurseva u zdravstvenim ustanovama radi upoznavanja rukovodstva i zdravstvenih djelatnika sa konceptom prava pacijenata, legislativom i odgovarajućim nužnim promjenama u zdravstvenim ustanovama,
 • bez odlaganja obavještava zdravstveno vijeće u kantonalnom ministarstvu o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata,
 • predlaže poduzimanja mjera za zaštitu i unapređenje prava pacijenata na području općine i zdravstvenih djelatnika,
 • podnosi Općinskom vijeću i kantonalnom ministarstvu godišnji izvještaj o svom radu a po potrebi i češće,
 • obavještava javnost o povredama prava pacijenta i zdravstvenih djelatnika,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine F BiH, broj: 40/10).

III

Kandidat za člana Zdravstvenog vijeća treba ispunjavati sljedeće uslove:

 • da je punoljetan državljanin BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6. mjeseci),
 • da ima završenu Visoku stručnu spremu (dokaz: diploma o završenoj školi),
 • da ima prebivalište na području općine Prozor (dokaz: obrazac CIP prijavnica ne starija od tri mjeseca),
 • da ima minimalno tri godine iskustva u instituciji, udruženju, ustanovi, nevladinim organizacijama koja ga kandiduje, (potvrda o potrebnom iskustvu od strane institucije, ustanove i udruženja) izuzev kandidata iz reda pacijenata i mladih,
 • da uživa ugled i ima evidentne rezultate rada u oblasti u kojoj djeluje (dokaz: potvrda ili preporuka izdata od strane institucije ustanove, udruženja i nevladine organizacije),

Članovi Zdravstvenog vijeća iz reda pacijenata i mladih apliciraju na Javni poziv samostalno.

IV

Prijava treba da sadrži kraću biografiju, adresu, kontakt telefon te dokaze o ispunjavanju uslova iz tačke 3. ovog javnog poziva.

Dokumenti koji se dostavljaju moraju biti original ili ovjerene kopije.

V

Općinski Načelnik će imenovati Komisiju za provođenje javnog poziva, koja će na osnovu pristiglih prijava sačiniti listu kandidata koji ispunjavaju uslove javnog poziva, te istu dostaviti Općinskom načelniku.

Općinski Načelnik će rješenjem imenovati Zdravstveno vijeće općine Prozor iz reda kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva a isto će biti objavljeno u Službenom glasniku općine Prozor.

VI

Članovima zdravstvenog vijeća pripada naknada, koja će biti utvrđena odlukom Općinskog Načelnika.

VII

Javni poziv će bit objavljen na Službenoj stranici općine Prozor i na Oglasnoj tabli Općine, a ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti na Protokol Općine ili putem pošte na adresu:

Općina Prozor

Ul. K. Tomislava bb

88440 Prozor

Komisija za provođenje Javnog poziva za izbor i imenovanje članova Zdravstvenog vijeća općine Prozor – „ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Broj: 01/1 – 02-1605/22

Prozor, 24.5.2022. godine.

                                                                             NAČELNIK

Dr. Jozo Ivančević