Održana konferencija za medije KO SDA HNK

Konferencijom za medije koja je održana u mostarskom Centru za kulturu Kantonalna organizacija SDA HNK prezentirala je rezultate realizirane u proteklih nekoliko godina, kao i ciljeve ove stranke za naredni mandatni period. Na samom početku, predstavnicima medija obratio se ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović koji je naglasio da su u sistemu obrazovanja u prethodnom periodu urađeni znatni pomaci, gdje je između ostalog rekonstruisano 35 objekata osnovnih i srednjih škola, za što je izdvojeno oko 13 miliona KM, a za opremanje škola kroz međunarodne projekte izdvojeno je 2 miliona KM. „Vodeći se vizijom osiguranja jednakih uvjeta za sve učenike osigurali smo besplatne udžbenike svim učenicima redovnih osnovnih škola, čime smo omogućili novčane uštede u budžetima roditelja/staratelja, kao i angažovanje asistenata za djecu s poteškoćama u razvoju. Tokom proteklog perioda redovno smo potpisivali kolektivne ugovore za osnovno i srednje obrazovanje, uz povećanje plata zaposlenicima i kvalitetno rješavanje radno-pravnog statusa zaposlenika na neodređeno vrijeme. Trenutno stipendiramo preko 2.700 studenata, a prvi put u našem kantonu, u 2021. godini dodjelili smo sredstva za pomoć svim aplikantima za mlade naučnike-istraživače“, istakao je ministar Hadžović i dodao da su naredni ciljevi između ostalih donošenje strateških dokumenata u obrazovnom sistemu, modernizacija nastavnih planova i programa osnovnih i srednjih škola baziranih na ishodima učenja, podržavanje visokoškolskih ustanova, samim tim i Univerziteta „Džemal Bijedić“. Prisutne je pozdravio i ministar finansija HNK, Adnan Faladžić, koji je naglasio da je Vlada HNK kroz sedam godina rada očuvala stabilnost, otvorila razvojnu dimenziju Budžeta i, iz godine u godinu, povećava finansijski okvir usmjeren prema općinama i gradovima i zajedničkim institucijama, uspijevajući kontinuirano povećavati i primanja svih budžetskih korisnika, servisiranje preuzetih obaveza iz ranijeg perioda. „Bilježimo da je za 2022. godinu planiran najveći Budžet HNK ikada, u iznosu od 315 miliona KM. Za prvi mandatski period Vlade HNK, Budžet HNK rastao je sa 190 miliona KM na 210 miliona KM u 2018. godini, a u periodu od 2018 – 2022. godini bilježimo rast od cca 105 miliona KM. Ulagali smo i ulažemo u rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih zdravstvenih objekata, te nabavku najmodernije medicinske opreme. Vlada HNK je 2020. godine odgovorno pristupila saniranju i ublažavanju negativnih posljedica izazvanih pandemijom, te je donesen tzv. „korona zakon“ sa nizom mjera kako bi se stvorile i kreirale mogućnosti što bržeg opravka ekonomsko-privrednog života u HNK. Kantonalna Vlada prva je potpisala Protokol o saradnji između Vlade HNK i Razvojne banke F BiH koji predviđa omogućavanje kreditnog zaduživanja sa fiksnom kamatnom stopom od 2% i grejs periodom do 12 mjeseci, s tim kako je već navedeno, Vlada subvencionira iznos kamate, a Razvojna banka se odriče naknade za obradu kredita“, kazao je ministar Faladžić. Prisutnima se također obratio i predsjednik Kluba Bošnjaka u Skupštini HNK, Elvedin Grcić, koji je istakao da su u proteklom periodu utvrdili i razmatrali desetine prijedloga zakona, Prijedloge programa rada Skupštine i Vlade HNKa, i svih kantonalnih tijela uprave. „Posebno su značajna dva strateška dokumenta: Strategija razvoja HNK-a za razdoblje 2021 – 2027., te Strategija ruralnog razvoja HNK-a za isto razdoblje. U ovom mandatnom periodu prvi put je dovršen i prostorni plan HNK za desetogodišnji period. Kroz zakonska rješenja radilo se na poboljšanju kvalitete života građana, uz niz aktivnosti koje se odnose na djelotvorniji sistem zdravstva i učinkovitiju socijalnu zaštitu, ovdje ističem aktivnosti na poboljšanju materijalnog položaja korisnika boračko-invalidske zaštite na osnovu novoga Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, ali i podršku njihove reintegracije na tržište rada kroz programe doškolovanja, prekvalifikacije i samozapošljavanja. Također, usvajanjem Budžeta Kantona, finansijskih planova zavoda, uprava omogućeni su projekti podrške mladima“, naglasio je Grcić. Na samom kraju prisutnima se obratio zastupnik u Skupštini HNK, Amir Šelo koji je istakao da je Skupština HNK u mandatnom periodu 2018-2022 uskladila Ustav HNK sa Ustavom Federacije BiH i Ustavom BiH u dijelu koji se odnosi na pitanje ravopravne upotrebe službenih jezika i pisama, te konstitutivnosti svih naroda u HNK. Između ostalog, tačan naziv bosanskog jezika sada je u svim jezičkim verzijama Ustava HNK. „Po pitanju normativne djelatnosti, Skupština HNK je razmatrala neke od zakona iz zajedničke djelatnosti Federacije BIH i kantona, među kojima su svakako najznačajnije bile izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu HNK. Nadalje, kroz izmjene Zakona o turističkim zajednicama i unaprijeđenju turizma HNK omogućili smo ponovno upostavljanje i finansiranje turističkih zajednica gradova/općina HNK. Kadrovi SDA u Skupštini HNK nisu dozvolili da se donese Zakon o šumama HNK koji bi podrazumijevao da su šume u Kantonu vlasništvo Kantona, a ne države BiH“, kazao je Šelo i dodao da će se Skupština HNK donijeti novi Zakon o materijalnoj podršci porodice s djecom u HNK, čime bi se prava porodilja i pravo na dječiji doplatak usaglasio sa Zakonom koji je donijela Federacije BiH. Bez obzira na mnoge krize, izazove i osporavanja prethodnih godina Stranka demokratske akcije realizirala je mnoge aktivnosti, u cilju poboljšanja kvalitete života svih građana Hercegovačko-neretvanskog kantona i na tom tragu svoje djelovanje nastavit će i u narednom periodu, poručeno je na konferenciji.

Fb: SDA HNK

error: Content is protected !!